กินทุกอย่าง

เลือกชื่อสัตว์เลี้ยงสัตว์กินเนื้อเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาเพื่อกินทั้งวัสดุจากพืชและเนื้อสัตว์

การปรับตัวนี้หมายความว่าสัตว์เหล่านี้สามารถดึงพลังงานจากแหล่งอาหารต่างๆ มากมาย

ตัวอย่างของสัตว์กินเนื้อทุกชนิด ได้แก่ หมี แบดเจอร์ , นก , เม่น ,ชะมด และแน่นอน มนุษย์

รายชื่อ Omnivores